Provozní řád v sokolovně

Článek 1

I. Základní ustanovení
Sokolovna T.J. Nový Knín č.p. 236 na stavební parcele č. 256 a č. 258 s venkovním sportovištěm na parcele č. 676/2 (dále jen Sokolovna) je majetkem T.J. Sokol Nový Knín, a je provozována ve prospěch a v zájmu občanů pro jejich sportovní, kulturní a společenské vyžití.

II.
T.J. Sokol Nový Knín zajišťuje organizačně, finančně a materiálově řádný, bezpečný a hospodárný provoz sokolovny.

III.
Přímým dozorem nad dodržováním tohoto řádu jsou členové výboru T.J. Sokol Nový Knín.

IV.
Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sokolovny a jsou povinni jej dodržovat

V.
Při využívání prostor a areálu sokolovny platí veškeré zákonné předpisy ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienická nařízení, požární předpisy a další obecně platné předpisy.

 

Článek 2

I. Správce areálu sokolovny
Pro náležitou správu majetku má T.J. zřízenou funkci správce areálu sokolovny. Správce je přímo podřízen starostovi T.J.
II. Odpovědnost
Správce zodpovídá za výkon dozoru při činnostech v sokolovně, provádí drobnou údržbu na zařízení areálu a pečuje o vzhled a pořádek, kontroluje řádný chod vytápění objektu, kontroluje stav elektrických zařízení a spotřebičů, stav rozvodů vody a ostatních zařízení, včetně osvětlení. Pro tento účel vede knihu závad. Zodpovídá za včasné nahlášení výboru T.J. nutnosti provedení revizí a kontrol na zařízeních sokolovny. Zodpovídá za dohled nad dodržováním protipožárních a bezpečnostních předpisů. Organizuje a dohlíží na provádění úklidu po činnostech v sokolovně. Kontroluje dodržování termínů a časů při využití areálu. Rozpis akcí přebírá správce od osoby, pověřené výborem T.J. zajištěním organizace využití sokolovny. Správce odpovídá za výběr poplatků stanovených ceníkem pronájmů v případech, kdy tyto nebyly uhrazeny přímo hospodářce T.J. Správce vybrané prostředky měsíčně vyúčtuje s hospodářkou T.J.

Článek 3

I.Uživatelé
Uživatelé sokolovny mohou být členové T.J. Sokol Nový Knín, kteří jsou organizováni v některém oddílu. Dále občané města Nový Knín, kteří nejsou organizováni a dále občané jiných obcí a měst, kteří jsou organizováni v některém spolku, jednotě, oddílu nebo sdružení a dále občané jiných obcí a měst, kteří nejsou nikde organizováni. U organizovaných složek sjednává termíny a vyrovnává poplatky vždy osoba oprávněná jednat za složku. U občanské neorganizované veřejnosti si sjednává termíny a poplatky hradí občan.

II.Termíny pro užívání sokolovny
Způsob užívání sokolovny je dělen na
termíny dlouhodobé – celoroční, sjednávané z pravidla jednou ročně pro spolky, sdružení, atd.
termíny krátkodobé – pro jednorázové akce na den či hodiny-koncerty, zápas, turnaj, ples atd.

III. Lhůty pro sjednání termínů
Dlouhodobé termíny se sjednávají v měsíci říjnu kalendářního roku, dohodou všech spolků, sdružení, oddílů a jednot, které mají zájem využívat sokolovnu.
Krátkodobé termíny jsou sjednávány

·        při celodenním využití – (turnaj, ples, soutěž atd.) je doporučeno sjednat alespoň měsíc před požadovaným termínem

·        při využití v rozsahu hodin, dva dny předem v neobsazených hodinách konkrétního dne

·        majitel objektu si vyhrazuje právo na změny určených termínů

 

IV. Povinnosti osoby oprávněné, občana
Osoba, která je oprávněna jednat za složku mající zájem o využití sokolovny nebo občan, který sjednal termín využití, je povinna zkontrolovat před zahájení své činnosti v prostorách sokolovny, zda je zachován pořádek a tento také po skončení svých aktivit předá následujícímu, případně správci areálu. Při opakovaném porušení pravidel zachování pořádku nebude dotyčnému nebo složce umožněno další užívání.
Dále je povinna neprodleně správci areálu ohlásit případnou způsobenou škodu nebo zjištění o způsobené škodě a požadovat její zápis do knihy závad. Je povinna zajistit, že veškeré zařízení a majetek bude užíván jen a pouze k účelům, k němuž je určen. Je povinna dodržovat a zajistit dodržování všech bezpečnostních, protipožárních a hygienických pravidel.
Při provozování aktivit v areálu sokolovny je každý účastník povinen používat jen takovou obuv, která nepoškozuje a neznečišťuje povrh daného sportoviště.
Je přísně zakázáno na parketách v sálu sokolovny použít obuv se špunty, kolíky či jinými výčnělky, které by poškozovaly daný povrh. V případě že toto bude zjištěno, bude dotyčný vyloučen z dalšího užívání a případné náklady na opravu mu budou dány k náhradě. Výjimkou jsou kulturní a společenské akce. Při využití sokolovny k celodenním akcím je osoba oprávněná, případně občan, povinna zajistit pořadatelskou službu a protipožární dozor dle ustanovení zákona pro veřejné produkce.

V. Je zakázáno

·        V prostorách sokolovny manipulovat s otevřeným ohněm

·        Zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů

·        Manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez požárního nebezpečí.

·        Zasahovat do teplotních regulací v jednotlivých částech objektu nebo jinak manipulovat s topnou soustavou

·        Odnášet bez souhlasu správce předměty a zařízení

·        Poškozovat nebo úpravami znehodnocovat stávající zařízení

·        Kouřit v celém prostoru sokolovny

Článek 4

I. Cenová ustanovení
Užívání sokolovny je zpoplatněno dle ceníku, který svým usnesením schvaluje výbor T.J . Tento ceník vychází z kalkulace ceny provozních nákladů sokolovny. Majitel si vyhrazuje právo tento ceník změnit, pokud nastanou skutečnosti, jenž povedou k zásadnímu růstu cen energií v provozních nákladech.

Článek 5

I. Závěrečná ustanovení
Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení výborem T.J., zápis číslo 5/11 ze dne 10.1.2011.

V Novém Kníně 10.1.2011                                                                Stanislav Fiala
starosta T.J.

 

Comments are closed.